bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie

Archiwalny BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie

Wstęp Deklaracji

Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://bip.zamekdarlowo.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-02-12, nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań lub sposób przygotowania skanu dokumentu był niewłaściwy.

Deklarację sporządzono 30.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,

3. Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,

4. Zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za stronę internetową jest Marzena Florek, adres poczty elektronicznej biuro@zamekdarlowo.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Muzeum jest cały obiekt Zamku Książąt Pomorskich mieszczący się przy ul. Zamkowej 4 w Darłowie. Zamek jest obiektem zabytkowym z XIV w. i nie jest dostosowane do zwiedzania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jedynym wyjątkiem jest wystawa poświęcona historii miasta Darłowa dostępna z poziomu dziedzińca (dziedziniec jest brukowany).

Na terenie muzeum istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wytworzył(a):

Udostępnił(a): Karol Matusiak (2021-03-30 12:41:20)

Ostatnio zmodyfikował(a): Karol Matusiak (2021-03-30 12:46:27)